Vi tryggar en hållbar framtid

Vi tycker om förutsägbarhet. För att kunna lita på att den norska sillen lever kvar i framtiden har vi tagit fram ett helt nytt ramverk för kontrollen av fiskenäringen. Ramverket skapar mervärde genom att se till att resurser och varor används på ett hållbart sätt. Det upprätthålls av olika lokala organisationer.

För att kunna garantera både hållbarhet och högsta kvalitet kontrolleras fisket noga, oavsett om det gäller norsk vårlekande sill eller nordsjösill. Exporten är också reglerad, vilket är anledningen till att regeringen och lokala myndigheter arbetar tillsammans med EU och andra internationella samarbetsorgan för att implementera olika riktlinjer.

Sjömaten är reglerad

En lång rad organisationer, sammanslutningar och myndigheter deltar i beslutsprocessen:

  • fiskarorganisationer
  • fiskeföretag
  • handelsunioner
  • Sametinget
  • lokala myndigheter
  • andra berörda intressenter, t.ex. miljöorganisationer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet lämnar förslag till och tillämpar lagar och regelverk för fiske- och havsbruksindustrin, livsmedelssäkerhet och transporter till havs. Det samordnar också resursförvaltningen och fiskeflottan samt licenser och tillståndsgivning för fiske och havsbruk.

Departementets huvudsakliga funktioner är att förhandla fram kvoter, internationella fiskeavtal och nationella fiskeregler. Det ansvarar också för politik, förvaltning och ekologisk hållbarhet inom havsbruket, inklusive fiskens hälsa och välbefinnande samt licensregler.

1946, an illustration of Norway

Norge var det första landet att inrätta ett fiskedepartement.

Organizational chart

Departementet har fyra avdelningar: Fiske och vattenbruk, sjömat, kustförvaltning och marina miljöer samt Forskning, förvaltning och administration.

ICES. Directorate of Fisheries. Norwegian Food Safety Authority

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, ICES och andra organ bidrar med sakkunskap och rådgivning.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet fungerar som Nærings- og fiskeridepartementets verkställande myndighet.

Myndigheten har till uppgift att se till att lagar och regelverk efterlevs. Det görs bland annat genom reglering av tekniken samt begränsning av vem som får fiska, hur länge de får fiska och hur stora fångsterna får vara.

Direktoratet har också övergripande ansvar för tillämpningen av den norska fiskodlingslagen och akvakulturlagen samt ansvar för att följa upp politiska målsättningar inom vattenbruksfrågor.

1900

Grundades 1900.

500

Mer än 500 anställda.

Organizational chart

Tre huvudsakliga verksamhetsområden: resursförvaltning, kust och vattenbruk samt statistik.

The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission            

The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission is a bilateral management commission that sets and divides quotas for the most important shared fish stocks in the Barents Sea and the Norwegian Sea. These are cod, haddock, capelin and Greenland halibut. The quotas are set on advice from ICES.

1976

Det norsk-ryska samarbetet kring marin forskning inleddes i början av 1900-talet, även om en formell kommission hade sitt första sammanträde först 1976.

Two men holding a fish

Kommissionen arbetar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av de gemensamma resurserna.

Infographic: Groups of people linked together

Organized through working groups focusing on technical measures, electronic reporting, and stock analysis. Holds sessions once a year.

North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)

NEAFC är en förvaltningsorganisation för Nordostatlanten som arbetar för långsiktigt bevarande och optimal användning av områdets fiskeresurser, i syfte att ge hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster.

1982

Entered into force in November 1982.

Flags: Norway, Iceland, EU, Denmark and Russia

The contracting parties are Denmark (in respect of the Faroe Islands and Greenland), the EU, Iceland, Norway and the Russian Federation.

ICES logo

NEAFC takes scientific advice from ICES.

Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NAFO)

NAFO är ett mellanstatligt forsknings- och förvaltningsorgan som arbetar för rationell förvaltning och effektivt bevarande av fiskeresurserna.

NAFO:s vetenskapliga råd lämnar rekommendationer til fiskekommissionen, som varje år fattar beslut om regelverk i form av t.ex. kvoter inom det område som NAFO förvaltar.

1979

Founded in 1979 as a successor to the International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF).

Infographic fish in different sizes

Applies to most fishery resources of the Northwest Atlantic except salmon, tunas, whales, and sedentary species.

World map with dots showing member states of NAFO

12 member states from North America, Europe, Asia and the Caribbean. Four of these are states bordering NAFO’s convention area.

Regleringsprocessen

För att garantera att alla delar av sillfiskeindustrin sköts och förvaltas med omsorg följs en tydlig regleringsprocess.

ICES kvotrekommendationer
Förhandlingar om kvoter utifrån nuvarande status
Bidrag till Advisory Board for Fisheries regelverk
Förslag från Fiskeridirektoratet och mötet angående regelverk till departementet
Möte angående regelverk
Nærings- og fiskeridepartementet
Justering av regelverk
Erfarenheter under året
Forskning och fångststatistik

Processen kan ses som kontinuerlig, utan varken början eller slut. Hela processen tar ungefär ett år.