Vi överfiskar aldrig

Vi vet att vi är lyckligt lottade som bor granne med så rika fiskbestånd.

De kalla, klara vattnen runt Norge är fulla av liv och några av våra största städer har byggts upp runt havets värdefulla resurser. Men med stor rikedom följer också ett stort ansvar. Därför arbetar vi hårt för att skydda bestånden så att de finns kvar för framtida generationer.

Årliga fiskekvoter

I Norge fångar vi två olika underarter av sill – norsk vårlekande sill och nordsjösill. De årliga kvoterna anpassas efter beståndens storlek och fastställs i en process som omfattar internationella förhandlingar och rekommendationer från Regulatory Council,  det norska Fiskeridirektoratet och andra organisationer.

De båda underarternas årliga fångstkvoter är alltså noga kontrollerade.

Norsk vårlekande sill

Chart showing quotas for Norwegian spring-spawning herring 2006-2016

Nordsjösill

Chart showing quotas for North Sea herring 2006-2016

Norges kvot för vårlekande sill under 2016 var 193 294 ton, medan kvoten för nordsjösill var 152 512 ton. Hur kvoterna fördelas avgörs av fartygens storlek och vilken utrustning de använder.

Den som spar, han har

Våra kvoter följer en enkel regel: när kvoten är fylld slutar vi fiska.

Norges totala tillåtna fångstmängder (Total Allowable Catches, TAC) delas upp i gruppkvoter för olika fartygstyper. De olika procentsatserna grundas på tidigare avgifter men kan revideras. Den senaste ändringen genomfördes 2007.

Kvoter för individuella fartyg (Individual Vessel Quota, IVQ)
De här kvoterna gäller för varje enskilt fartyg som har licens eller årligt tillstånd och ger det en garanterad fast del av gruppkvoten.

Maxkvoter
De här kvoterna tilldelas kustfartyg i öppet fiske, där fartygens storlek och effektivitet varierar. När gruppens kvot är fylld stoppas fisket, oavsett om de enskilda fartygen har nått sin maxkvot eller inte.

Överföring eller delning av kvoter

För att undvika att fartygen fiskar mer än sina kvoter är det tillåtet att överföra vissa kvoter mellan fartyg.

Unit Quota System (UQS)
Det här är ett system för mindre fartyg, där den som äger två fartyg kan överföra det ena fartygets kvot till det andra. På så vis kan ägaren antingen fiska upp hela kvoten för ett fartyg under en viss tid eller också fiska en del av kvoten under obegränsad tid, under förutsättning att det andra fartyget skrotas.

Structural Quota System (SQS)
Det här systemet infördes 2004 för större kustfartyg. Även här är det tillåtet för den som äger två fartyg att överföra det ena fartygets kvot till det andra.

Quota Exchange System (QES)
Med QES kan två fartygsägare gå ihop och under begränsad tid fiska bådas kvoter från ett enda fartyg. Den här överenskommelsen gjordes till policy 2005 då fartygen för djuphavsfiske togs med i QES-systemet.

Norge har en lång tradition av att förvalta sitt fiske i harmoni med naturen.