Vi tänker framåt

Norges kultur och historia är starkt knutna till havet. Därför är det också viktigt för oss att bevara vårt kulturarv och våra fiskbestånd för framtiden. För att kunna göra det arbetar vi med en helhetssyn i förvaltningen där vi sätter fisken, havet, folket och miljön i fokus för allt vi gör.

The green choice

Environmentally aware consumers can happily serve Norwegian seafood for dinner. Compared with other foods, such as beef or chicken, the landing of herring and mackerel has a much lower carbon footprint.

Carbon footprints and energy use of Norwegian seafood and European meat products

This graph shows the difference in carbon footprint between Norwegian seafood and European meat products as the product travels through the supply chain (per kilo of edible product delivered to the wholesaler).

The UN recently reported on the management policies of the world’s fisheries nations and named Norway as a leader and pioneer on environmental issues. We’re also world leaders in reducing discards, with an outright ban on discards for 18 different species of fish.

Graph showing carbon footprint and energy use of Norwegian seafood and European meat products

MSC certification

Norway’s herring fisheries have been evaluated and certified ‘sustainable’ by the MSC (Marine Stewardship Council). The MSC is a certification and eco-labelling programme for sustainable seafood.

MSC logo

Vär längsiktiga strategi

Vår förvaltning och övervakning bygger på ett långsiktigt tänkande. Det gör att vi kan skydda bestånden samtidigt som vi värnar om fiskeföretagen och kustsamhällena. Varje steg i fiskeprocessen, från fångst till försäljning, lyder under stränga kvotsystem och tillstånd som övervakas genom olika kontroller. På så vis hoppas vi att också kommande generationer ska kunna dra nytta av våra rika resurser.

Bestånden av norsk vårlekande sill förvaltas i samarbete mellan alla berörda parter – Norge, Ryssland, Färöarna, Island och EU. Överenskommelser görs för att garantera att sillen bara fångas under ett visst biologiskt tidsintervall (bästa fångstperiod). Den här regleringen ingår i en långsiktig strategi för att människor även i framtiden ska kunna äta norsk vårlekande sill.

Sä gär övervakningen till

Norges samlade kunskap och erfarenhet ger oss unika möjligheter att forska om och utveckla maten från havet. Genom lagstiftning, reglering och kontroll omsätter vi sedan forskningsresultaten till hållbar praxis.

Research

Institute of Marine Research (IMR)
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Magnifying glass

Legislation

Norwegian Parliament

Paragraph symbol

Regulation

The Ministry of Trade, Industry and Fisheries
The Directorate of Fisheries
The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commision
Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)

Paper and pencil

Control

The Directorate of Fisheries
Sales organizations
The Coast Guard
Norwegian Food Safety Authority

Checkmark
A small fishing boat on the sea

Forskning

Norges samlade kunskap och erfarenhet ger oss unika möjligheter att forska om och utveckla maten från havet.

Våra forskningsinstitutioner övervakar haven för att se till att resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. De håller ögonen på klimatförändringarna och ger råd om regelverk som skyddar ekosystemet. De forskar också om sjömatens betydelse i vår kosthållning.

De olika organen är:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet är Norges största centrum för marin vetenskap och har en mycket viktig roll i övervakningsprocessen. Det förser oss med forskning och expertrådgivning om havsbruk och ekosystemen i våra olika fiskeområden – Barents hav, Norska havet, Nordsjön och den norska kustlinjen.

Friska hav utgör grunden för vår blomstrande fiskeindustri. Att hålla dem vid god hälsa skulle vara mycket svårare utan Havforskningsinstituttets hjälp.

Internationella havforskningsrådet

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) samordnar och främjar forskning inom oceanografi, marina miljöer och ekosystem samt levande marina resurser i Nordatlanten.  Det förser regeringar och olika internationella reglerande organ med vetenskaplig information och rådgivning om marina ekosystem.

Lagstiftning

Utnyttjandet av levande marina resurser regleras i Havressursloven, medan Deltakerloven reglerar vem som får bedriva yrkesfiske. Tillsammans ska lagarna värna om både ekosystemen och försörjningen för alla som arbetar inom sjömatsindustrin.

Norge införde strikt landningsskyldighet 1987. Att kasta tillbaka bifångst i havet är inte bara ett slöseri med mat. Det leder också till oregistrerade fångster och felaktig statistik som försvårar den vetenskapliga bedömningen. Det här är en av de stora skillnaderna mellan EU:s fiskepolitik (kasta det du inte kan landa) och den norska förvaltningen (vi måste landa allt vi fångar).

  • Vi är bäst i världen på olika åtgärder för att minska mängden fisk som går till spillo.
  • Det förekommer nästan inget illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske av sill i våra vatten.

  • Vi genomför omfattande kontroller av utländska och norska fartyg, både på land och till havs.
  • Norge har dessutom hårda regler gällande fiskeutrustning och redskap.

 

Reglering 

sjömatsindustrins olika organ samarbetar för att med hjälp av kvotsystem, internationella fiskeavtal och reglering av fångsternas storlek se till att den norska fiskeindustrin förblir livskraftig även på lång sikt.

Här kan du läsa mer om regleringen av fisket.

Kontroll

Våra övervaknings- och kontrollprogram täcker in samtliga delar av sjömatsproduktionen. Alla organisationer som är inblandade i produktionen av och tillgången på norsk sill samarbetar för att bygga upp övervakningssystemet. Det garanterar livsmedelssäkerheten och skyddar konsumenternas intressen. Kontrollernas höga nivå kan vara en tidskrävande utmaning men vi anser att fiskeindustrin, som är så viktig för vår kultur, förtjänar det bästa.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet övervakar och kontrollerar hela värdekedjan genom olika aktiviteter, t.ex. inspektioner i hamn och vid försäljning, revision efter landning och inspektioner till havs. Fokus ligger på att kontrollera kvoterna och se till att fisket följer rådande regelverk. Direktoratet ansvarar också för förvaltning av och kontrollfunktioner för havskulturindustrin.

Försäljningsorganisationer

Försäljningsorganisationerna ägs gemensamt av Norges fiskare. De arbetar på uppdrag av Fiskeridirektoratet med att ange tydliga, rättvisa och kontrollerade villkor för fisket och handeln mellan fiskare och köpare. All försäljning av havsfisk utanför försäljningsorganisationerna är förbjuden i Norge.

Kystvakten

The Coast Guard is responsible for exercising resource control both of the Norwegian and foreign ocean-going fishing fleet. It conducts operative control of fishery activity through resource control, quota control, vessel inspections, customs control and general monitoring of the Norwegian waters.