Norsk sill

Viktigt för dig – viktigt för oss

Som världens andra största exportör av fisk och skaldjur har vi ett ansvar gentemot alla våra konsumenter. Det är något vi tar på största allvar. Vi har sett att det finns en växande global oro för livsmedelssäkerheten och vill därför lugna våra konsumenter genom att troget hålla oss till våra processer och hela tiden visa öppenhet i frågan.

Läs mer

Det norska fisket följer internationella standarder, men har också ett eget nationellt system med höga krav genom vilket vi övervakar och kontrollerar alla delar av livsmedelshanteringen.

Ansvar och spårbarhet

Norge följer EU:s livsmedelslagstiftning och var ett av de första länderna i världen att införa ett system för att kunna spåra fiskens ursprung. Det gör att vi kan ta reda på exakt var din sill har fångats.
 
På nationell nivå ansvarar Nærings- og fiskeridepartementet för allt från Norges infrastruktur för sjötransporter till hur våra fiskar mår.
 
Mattilsynet, den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet, fungerar som rådgivande organ åt departementet i frågor som rör fisk och skaldjur. Tillsammans arbetar de för att Norges fiskar och skaldjur ska vara säkra att äta och att våra hav även i fortsättningen ska vara en bra miljö för dem att leva i.

Factory worker
Som medlem i EES-området måste vi följa EU:s regler för livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet.

Det här lovar vi

Efter oljan är fisk och skaldjur Norges största exportvara. Därför är det extremt viktigt för vår ekonomi att vi fortsätter uppfylla och till och med överträffa de internationella kraven på livsmedelskvalitet och -säkerhet. Genom att se till att alla arbetar tillsammans på alla nivåer av livsmedelskedjan kan vi skydda våra produkters kvalitet och säkerhet. Därför kan du också lita på den norska sillen och dess ursprung.
 
Vårt övervakningssystem kräver att alla inblandade organisationer – Nasjonalt institutt for Ernærings- og Sjømatforskning, Mattilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet, fiskarnas försäljningsorganisationer, Norges sjømatråd och Havforskningsinstituttet – samarbetar för att uppnå kraven på kvalitet och säkerhet.
 
Genom att arbeta tillsammans kan vi analysera hela produktionsprocessen – från hav till tallrik – och garantera säkra livsmedel.

Lagstiftning

Kvaliteten på och livsmedelssäkerheten för våra sjömatsprodukter regleras i Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer från 14 juni 1996. Föreskriften låg till grund för Matloven, som trädde i kraft 2004.

Övervakning

Regler och föreskrifter är inget värda om de inte följs. Därför har Mattilsynet upprättat en serie övervakningsprogram som omfattar sjömatens hela produktionskedja. Vårt system för förvaltning och övervakning beskrivs på en egen sida, men här redogör vi för några av de viktigaste programmen:

  • Dioxiner och dioxinliknande PCB i foder och livsmedel (kommissionens rekommendation 2004/704/EG och 2004/705/EG)
  • Kemiska och mikrobiologiska ämnen i bearbetade sjömatsprodukter
  • Flamskyddsmedel och andra nya organiska föroreningar
  • Tungmetaller och metallföreningar (kvicksilver, metylkvicksilver, arsenik och oorganisk arsenik) i utvalda sjömatsprodukter

Datainsamling

Vi inledde ett omfattande övervakningsprogram 1994. I dag ansvarar Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) för Sjømatdata, en sökbar databas som är full av användbara uppgifter om sjömat. Här finns bland annat information om övervakningen av föroreningar och tungmetaller i fisk och andra sjömatsprodukter. Proverna tas främst i Barents hav, Norska havet och Nordsjön. Provintervallet beror på hur viktig fiskarten anses vara. I dagsläget övervakas sillen vart tredje år mellan januari och februari då NIFES tar prover från 25 fiskar på två olika platser inom lekområdena.

The Coast Guard and a fishing boat