Norsk sill

Höga krav – från hav till tallrik

Havet är en del av Norges kulturarv. Det är en självklar del av våra traditioner och vi har stor respekt för allt som lever där. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska få norsk sill av lika hög kvalitet som den vi sätter på våra egna middagsbord, oavsett var i världen de befinner sig.

Läs mer

Omsorg och hantverk

För att hålla sillen så färsk som möjligt hela vägen genom distributionskedjan använder vi den senaste tekniken. Vår ultramoderna fiskeflotta har utrustning som kyler ned fisken till 0 °C på bara några minuter. Den hålls sedan nedkyld i havsvatten hela vägen in till land. Väl i hamn använder vi speciella vakuumpumpar för att snabbt och varsamt lasta ur fartygen.

De här insatserna gör att vi kan hålla mycket höga kvalitetskrav, samtidigt som mindre av fisken går till spillo – för om det är något vi norrmän avskyr så är det slöseri med fisk! I över 30 år har Norge haft landningsskyldighet för fisket och vi är stolta över att det i stort sett inte förekommer något illegalt, icke rapporterat eller oreglerat sillfiske i våra vatten.

Norge var också ett av de första länderna i världen som införde ett spårningssystem för fisk. Det gör att varje fisk nu kan spåras hela vägen tillbaka till fångstplatsen.

Fisherman standing in the door of the wheel house

Kvalitetskontroller

Fiskeridirektoratet övervakar den norska sillens kvalitet genom hela processen. Det här ingår i vår kvalitetskontroll:

Purse seine

Ett vakande öga

Hela fiskenäringens produktionskedja övervakas av Mattilsynet, den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Vi tar livsmedelssäkerheten på största allvar och ser till att alla våra processanläggningar följer både nationella och internationella standarder.

Man controlling fish

Egenkontroll

De norska processanläggningarna måste följa en rad olika rutiner för egenkontroll, bland annat:

 

• den internationellt erkända arbetsmetoden Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

• dokumentation av produktionshygien och lämpliga desinfektionsrutiner

• kontroll av relevanta bakterier i anläggningar och produkter

• oberoende inspektioner av lokala fabriker och processanläggningar.

 

De noggranna kontrollerna görs för att garantera att produkter som inte uppfyller kriterierna inte lämnar anläggningen.

Landscape: sea and mountains in the background

Rent vatten

Vi är otroligt stolta över Norges klara, kalla vatten. Det norska Havforskningsinstituttet (Norwegian Institute of Marine Research, IMR) kontrollerar rutinmässigt föroreningshalterna i Barents hav, Norska havet och de öppna delarna av Nordsjön.

Här tar de prover på havsvatten, sediment och växt- och djurliv. De övervakar också radioaktiva föroreningar i havsvattnet och sedimenten samt analyserar polyaromatiska kolväten (PAH) i sedimenten.

Nifes-logo

NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING

NIFES är ett oberoende forskningsinstitut som täcker in hela livsmedelskedjan, inklusive fisk- och skaldjurskonsumtionens hälsoeffekter. Deras forskning omfattar bland annat:

• undersökning av sjömatens betydelse för människans näringsintag
• övervakning av föroreningar.

NIFES fungerar som rådgivande organ till regeringen i frågor som rör fiskenäringens produktionskedja och lyder direkt under Nærings- og fiskeridepartementet.