Dbamy o zrównoważoną przyszłość

Przewidywalność to dobra rzecz. Chcąc polegać na połowach norweskich śledzi przez wiele długich lat, wprowadziliśmy pionierski system kontroli sektora. Pomaga on tworzyć wartość za pomocą zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów i towarów, podczas gdy lokalne organizacje pilnują przestrzegania wytycznych. 

Połowy zarówno śledzia norweskiego, jak i śledzia z Morza Północnego podlegają ścisłym kontrolom, które gwarantują ich zrównoważony charakter i najwyższą jakość ryb. Regulacjom podlega również eksport. Dlatego też rząd i miejscowe instytucje współpracują z Unią Europejską oraz innymi organizacjami międzynarodowymi nad formułowaniem wytycznych. 

Regulacje dotyczące ryb i owoców morza

W procesie decyzyjnym uczestniczy wiele stowarzyszeń, związków i instytucji, od organizacji ekologicznych po parlament lapoński Sami.

  • Zrzeszenia rybackie
  • Organizacje branżowe
  • Związki zawodowe
  • Parlament Sami
  • Organy samorządowe
  • Inne zainteresowane podmioty, np. organizacje ekologiczne

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa

Ministerstwo sporządza projekty ustaw i rozporządzeń oraz wdraża przepisy dotyczące połowów, przemysłu akwakultury, bezpieczeństwa produktów żywnościowych pochodzących z morza oraz transportu morskiego. Zajmuje się też koordynacją zarządzania zasobami, flotą połowową oraz dopuszczeniem do działalności w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

Głównymi zadaniami Ministerstwa są prowadzenie negocjacji w sprawie kwot połowowych i międzynarodowych porozumień dotyczących rybołówstwa oraz regulowanie krajowych połowów. Ponadto Ministerstwo kieruje polityką i zarządzaniem w zakresie akwakultury oraz jest odpowiedzialne za zrównoważenie środowiskowe przemysłu akwakultury, w tym zdrowie ryb i zasady przyznawania licencji.

1946, an illustration of Norway

Norwegia była pierwszym krajem, w którym powstało Ministerstwo Rybołówstwa.

Organizational chart

Cztery departamenty odpowiedzialne za następujące obszary: Rybołówstwo i Akwakultura; Ryby i Owoce Morza; Zarządzanie Wybrzeżem i Środowisko Morskie; Zarządzanie i Administracja.

ICES. Directorate of Fisheries. Norwegian Food Safety Authority

Ministerstwu doradzają następujące instytucje: Dyrekcja ds. Rybołówstwa, Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ICES.

Urząd ds. Rybołówstwa            

Urząd ds. Rybołówstwa pełni rolę agencji wykonawczej przy Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa.            

To właśnie Urząd ds. Rybołówstwa ma za zadanie pilnować przestrzegania uregulowań prawnych. Wiąże się to z ustalaniem kryteriów korzystania z łowisk, w tym uregulowań technicznych, dopuszczalnych wymiarów złowionych ryb oraz okresów korzystania z łowisk.            

Urząd ponosi też ogólną odpowiedzialność za wdrożenie ustawy o hodowli ryb i ustawy o akwakulturze oraz odpowiedzialność wykonawczą za kontynuację realizacji celów politycznych w zakresie akwakultury.

1900

Powstała w 1900 r.

500

Ponad 500 pracowników.

Organizational chart

Główne obszary działania: gospodarka zasobami, akwakulturą i wybrzeżem oraz prowadzenie statystyk.

The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission            

The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission is a bilateral management commission that sets and divides quotas for the most important shared fish stocks in the Barents Sea and the Norwegian Sea. These are cod, haddock, capelin and Greenland halibut. The quotas are set on advice from ICES.

1976

Norwesko-rosyjska współpraca w sprawie badań morskich rozpoczęła się na początku XX w. Formalnie utworzona komisja odbyła pierwsze posiedzenie w 1976 r.

Two men holding a fish

Komisja dąży do długofalowego i zrównoważonego korzystania ze wspólnych zasobów.

Infographic: Groups of people linked together

Organized through working groups focusing on technical measures, electronic reporting, and stock analysis. Holds sessions once a year.

Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC)            

NEAFC jest organizacją zarządzającą połowami na północno-wschodnim Atlantyku. Celem NEAFC jest zapewnienie długotrwałej ochrony i optymalnego wykorzystania zasobów rybnych w regionie przy jednoczesnych zrównoważonych korzyściach gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

1982

Entered into force in November 1982.

Flags: Norway, Iceland, EU, Denmark and Russia

The contracting parties are Denmark (in respect of the Faroe Islands and Greenland), the EU, Iceland, Norway and the Russian Federation.

ICES logo

NEAFC takes scientific advice from ICES.

Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO)

NAFO to międzyrządowa organizacja naukowa zajmująca się zarządzaniem połowami, która dba o racjonalne zarządzanie i ochronę zasobów ryb. Rada Naukowa NAFO doradza Komisji Rybackiej, która corocznie podejmuje decyzje o regulacji połowów na podległym jej obszarze, m.in. za pomocą kwot.

1979

Founded in 1979 as a successor to the International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF).

Infographic fish in different sizes

Applies to most fishery resources of the Northwest Atlantic except salmon, tunas, whales, and sedentary species.

World map with dots showing member states of NAFO

12 member states from North America, Europe, Asia and the Caribbean. Four of these are states bordering NAFO’s convention area.

Łańcuch regulacyjny

Przejście pełnego łańcucha regulacyjnego gwarantuje, że każdy aspekt połowów śledzia został starannie przemyślany i zorganizowany. 

ŁAŃCUCH REGULACYJNY

Badania i statystyki połowów
Rekomendacje ICES w sprawie kwot połowowych
Negocjacje kwot połowowych po osiągnięciu odpowiedniego st
Wkład w prace nad regulacjami Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa
Propozycje Dyrekcji ds. Rybołówstwa i posiedzenie dotyczące regulacji uchwalanych przez ministerstwo
Posiedzenie dotyczące regulacji
Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa
Poprawki do regulacji
Doświadczenia z całego roku

Łańcuch nie ma ustalonego początku ani końca, lecz stanowi ciągły proces. Rama czasowa łańcucha wynosi około jednego roku kalendarzowego.